Gdzie znajdziesz przepisy dotyczące skrzynek gazowych?

Reguł dotyczących szafek na licznik gazu należy szukać w:

  • Dz.U.2019.0.1065 t.j. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  • Warunki techniczne dla standardowych szafek gazowych Polskiej Spółki Gazownictwa. Tutaj jednak kluczowe jest słowo “standardowych”, czyli takich które montuje PSG. Nie ma jednak konieczności montowania ich skrzynek. Można kupić własną, która nie spełnia tych wszystkich wymagań, np nie jest żółta. Potraktuj te przepisy jako wskazówkę, do ewentualnego skonsultowania z gazownią. W tym miejscu nie będziemy odwoływać się do tego dokumentu, ponieważ nie narzuca on nam praktycznie niczego. Zawsze daje pole do dużych odstępstw.

  • Praktyka lokalnego oddziału PSG. Czasami zdarza się, że PSG w danym mieście nie zgadza się na rozwiązania, które w innych miejscach funkcjonują i mają się dobrze. Dlatego zalecamy, aby przed zakupem skrzynki gazowej, sprawdzić, czy nie będzie ona problemem dla PSG.

Skrzynka gazowa – wymiary

Rozporządzenie ministra infrastruktury w żaden sposób nie określa jakie wymiary ma mieć skrzynka gazowa. Zarówno w przypadku szafki na licznik gazu, jak i główny zawór gazu, pozostaje to w naszej kwestii. Oczywiście liczą się walory praktyczne.

Skrzynka musi zmieścić gazomierz, reduktor ciśnienia gazu oraz zawór gazu. Konieczny jest swobodny dostęp do tych elementów w razie koniecznych napraw.

Z tego powodu standardowo dla gazomierza z reduktorem stosuje się skrzynki o wymiarach 60x60x25 cm, a dla zaworu gazu 30x30x20/15 cm.

W naszym sklepie sprzedajemy mniej skrzynek gazowych o wymiarach 60x60x25 cm niż innych wymiarów. Jeżeli już ktoś decyduje się samodzielnie zakupić skrzynkę, dobiera ją do konkretnego przypadku. Dlatego często kupuje się skrzynki węższe albo niższe. Najpopularniejszą alternatywą są szafki o wymiarach 50x50x25 cm.

Skrzynka na główny zawór gazu

W rozporządzeniu ministra infrastruktury, w §159., ust. 3, możemy przeczytać, że

Kurek główny powinien być zainstalowany na zewnątrz budynku w wentylowanej szafce co najmniej z materiału trudnozapalnego przy ścianie, we wnęce ściennej lub w odległości nieprzekraczającej 10 m od zasilanego budynku, w miejscu łatwo dostępnym i zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i dostępem osób niepowołanych.”

Odległość o jakiej mowa dotyczy budynku wielorodzinnego. W przypadku domów jednorodzinnych dopuszczalny jest montaż w większej odległości, w ogrodzeniu. Należy wtedy zainstalować dodatkowy zawór na ścianie domu, co narzuca konieczność zakupu drugiej szafki gazowej.

W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza się instalowanie kurka głównego w odległości większej niż 10 m od zasilanego budynku, w wentylowanej szafce, usytuowanej w linii ogrodzenia od ulicy lub ogólnego ciągu pieszego z dostępem do niej od strony zewnętrznej działki budowlanej.”

Podsumowując, szafka na zawór gazowy musi mieć otwory wentylacyjne oraz chronić przed uszkodzeniem zaworu przez intruzów i niepogodę. Może znajdować się zarówno w i na elewacji budynku jak i w ogrodzeniu domu jednorodzinnego.

Odległość skrzynki na zawór gazu od okna i drzwi

Punkt piąty tego samego paragrafu określa, że

“Odległość kurka głównego, montowanego przy ścianie lub we wnęce ściany budynku, od poziomu terenu oraz najbliższej krawędzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku powinna wynosić co najmniej 0,5 m.”

W praktyce stosuje się odległości przynajmniej jednego metra od okna i drzwi. Różni się to jednak w zależności od oddziału PSG, z którym podpisuje się umowę na dostarczenie gazu. Wysokość montażu skrzynki na zawór gazu też nie może być niższa niż 50 cm od ziemi.

Skrzynka gazowa na gazomierz

Ważne, że rozporządzenie ministra infrastruktury dopuszcza montaż gazomierza, reduktora gazu i głównego zaworu gazu w jednej skrzynce. Dlatego jeżeli od ogrodzenia do ściany domu jest maksymalnie 10 m, wystarczy jedna skrzynka zamontowana w ogrodzeniu. Wspomina o tym §166 ust. 4. punkt 1.

4. Gazomierze mogą być instalowane:

  1. w szafkach z materiałów co najmniej trudnozapalnych, z otworami wentylacyjnymi:

  1. (…)

  2. na zewnątrz budynku, razem z kurkiem głównym instalacji gazowej, z zachowaniem warunków określonych w § 159 i 160”

W kwestii wysokości montażu rozporządzenie pozostawia nam bardzo dużą dowolność. Mamy do wyboru zakres od 0,3 do 1,8 m. Warto jednak wziąć pod uwagę wygodę i zamontować gazomierz wyżej, aby łatwo go odczytać.

§ 168. Wymogi do instalowania gazomierzy

1. Gazomierze należy instalować w przedziale wysokości od 0,3 m do 1,8 m od poziomu podłogi do spodu gazomierza lub co najmniej 0,5 m od poziomu terenu.”

W przypadku montażu na zewnątrz domu, wystarczy zastosować zwykły betonowy fundament lub postument, aby spełniać wymagania przepisów. Nie stosując tych elementów, warto zainstalować skrzynkę na gazomierz wyżej, aby łatwo sprawdzić stan licznika gazu.

Jakie dokumenty, atesty, certyfikaty są wymagane dla skrzynki gazowej?

W zasadzie nie ma takich dokumentów. Nie ma urzędu, który wydaje atesty, czy certyfikaty na skrzynki gazowe. Producenci, na życzenie klienta, wystawiają deklarację właściwości skrzynki gazowej oraz jej zgodności z wymaganiami przepisów, które jak widać nie są zbyt wymagające.

Podsumowanie

Najważniejsze, aby skrzynka gazowa chroniła zawór albo gazomierz przed warunkami atmosferycznymi, żeby do wnętrza nie lała się deszczówka. Drugim istotnym parametrem są otwory wentylacyjne. Ochrona przed uszkodzeniem jest raczej względna. Osoba, która zechce zniszczyć gazomierz, zrobi to w przypadku każdej skrzynki gazowej, nawet z najgrubszej stali, czy tworzywa.

Kolor ani wzór nie mają znaczenia i nie są narzucane przez prawodawcę. Każda skrzynka musi jednak mieć jednoznaczne oznaczenie “G” lub “GAZ” oraz uniwersalny zamek, umożliwiający otwarcie skrzynki pracownikom gazowni i służbom ratunkowym.