RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bogusław Soremski, PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE “SORBEX” BOGUSŁAW SOREMSKI, ul. Milowicka 1c, 40-312 Katowice, NIP: 634-002-64-50, adres poczty elektronicznej: biuro@sorbex.pl,

2) Pani/Pana dane zostały udostępnione przez naszego kontrahenta, którego reprezentujesz/jesteś pracownikiem/współpracownikiem* w związku z wykonywaniem przez administratora umowy handlowej łączącej Administratora oraz podmiot, który reprezentujesz/ którego jesteś pracownikiem/współpracownikiem*.

3) Będziemy przetwarzali następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
a)w przypadku osób reprezentujących: imię/imiona i nazwisko, funkcja w organie reprezentującym, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
b)w przypadku pozostałych osób: imię/imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko.

4) Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO – za które Administrator uznaje: zawarcie i wykonywanie umowy handlowej łączącej administratora oraz podmiot, który reprezentujesz/którego jesteś pracownikiem/współpracownikiem*, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, a ponadto ustalanie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami.

5) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na naszą rzecz usługi związane z wykonywaniem danej umowy handlowej, w tym m.in. usługi IT, doradcze, księgowe, wysyłkowe, itp., a także właściwym organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do zawarcia i wykonywania danej umowy handlowej. Okres przechowywania będzie wydłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Po tych okresach dane będą przechowywane jedynie przez czas wymagany przepisami prawa.

7) Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych i sprzeciwu.

8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

OSOBY FIZYCZNE:

Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bogusław Soremski, PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE “SORBEX” BOGUSŁAW SOREMSKI, ul. Milowicka 1c, 40-312 Katowice, NIP: 634-002-64-50, adres poczty elektronicznej: biuro@sorbex.pl,

2) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów powierzenia, a także: podmioty uczestniczące w realizacji danego zlecenia/usługi (operatorzy pocztowi i kurierzy),

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie do podjęcia pewnych działań przed zawarciem umowy),
b) przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawny interes Administratora),
c) wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą),(jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane będą do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego) oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie,

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych (wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę), prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę; zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta, skutek będzie następujący: przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona),

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług, realizowania zleceń przez Administratora.